ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Studentów Niepełnosprawnych Politechniki Poznańskiej - „Nieprzeciętni”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i posiada osobowość prawną.
§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.
§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych, a także międzynarodowych organizacji o tym samym, lub podobnym zakresie działania.
§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.
§ 7

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską, której wzór zostanie zatwierdzony przez właściwy organ administracji państwowej. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki określi ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia regulamin.
§ 8

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Stowarzyszenie może do realizacji swych celów zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II

Cel i środki Stowarzyszenia.

§ 9

Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną oraz ich rodzinom lub opiekunom, a więc:
1. wspieranie działań studentów niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw,
2. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na uczelni,
3. tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych na uczelni,
4. dążenie do likwidacji barier urbanistycznych i architektonicznych na terenie uczelni,
5. udzielanie pomocy studentom niepełnosprawnym, w tym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym między innymi poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom,
6. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej studentów niepełnosprawnych,
7. edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,
8. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji studentów niepełnosprawnych,
9. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych,
10. reprezentowanie środowiska studentów niepełnosprawnych przed władzami uczelni,
11. integracja z innymi środowiskami studentów niepełnosprawnych,
12. promocja wśród osób niepełnosprawnych studiów na Politechnice Poznańskiej.
§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie oraz prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych.
2. Organizowanie pomocy prawnej, materialnej, lekarskiej itd. dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.
4. Inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych.
5. Prowadzenia szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.
6. Poszukiwanie potrzebujących pomocy osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin lub opiekunów.
7. Udział w konferencjach związanych z problematyką osób niepełnosprawnych.
§ 11

Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:
1. Zrzesza osoby uznające celowość współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Gromadzi i propaguje informacje i doświadczenia wypływające ze swojej działalności.
3. Współpracuje z samorządami, władzami publicznymi, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność na rzecz:
• sprawności psychoruchowej oraz kultury czasu wolnego,
• przeciwdziałania patologiom społecznym,
• pomocy społecznej,
• budownictwa obiektów rekreacyjnych, oświatowych, opiekuńczych i ich wyposażania.
§ 12

Dla poparcia swej działalności Stowarzyszenie może zabiegać o patronat i wszelkiego rodzaju pomoc ze strony, samorządów, instytucji publicznych i prywatnych.


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
• zwyczajnych,
• wspierających,
• honorowych.
§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP, korzystający w pełni z praw publicznych, który jest zainteresowany celem działalności Stowarzyszenia.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
2. Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Korzystania ze zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 16

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
§ 17

Zarząd Stowarzyszenia może w szczególnych przypadkach ustalić składkę niższą niż ogólnie przyjęta, względnie zwolnić od opłaty.
§ 18

1. Członek Honorowy i Wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. Zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
2. Członek Honorowy lub Wspierający nie będący obywatelem polskim nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego.
3. Członkostwa honorowego i wspierającego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 19

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 20

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:
• Walne Zgromadzenie Członków,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna.
§ 22

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 24

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§ 26

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 27

Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 28

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 30

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 32

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 34

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.