Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym prawa osób niepełnosprawnych do nauki są wspierane niezależnymi od dochodów stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych i dotacją budżetową na zadania uczelni związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych. Wspomniana dotacja budżetowa może być w uczelni wykorzystywana na rehabilitację społeczną (np. obozy integracyjne) i leczniczą (np.zajęcia rehabilitacyjne i sportowe), usuwanie barier architektonicznych, wspomaganie procesu dydaktycznego przez środki techniczne i specjalne formy zajęć. Równolegle studenci niepełnosprawni mogą korzystać z wszelkich ogólnych form stypendiów i zapomóg przewidzianych we wspomnianym Prawie o szkolnictwie wyższym: stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie, stypendium uczelni lub ministra za wyniki w nauce lub w sporcie czy z zapomogi.